Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

ASF

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wprowadzenia nowej edycji „Programu bioasekuracji”

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378).

 1. OBSZAR OBOWIĄZYWANIA NOWEJ EDYCJI PROGRAMU BIOASEKURACJI

Posiadacze świń na obszarze województwa:

1) podlaskiego, w powiatach:

 1. augustowskim w gminach: Sztabin i Bargłów Kościelny,
 2. białostockim w gminach: Zabłudów, Michałowo, Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,
 3. sokólskim w gminach: Korycin i Suchowola,
 4. hajnowskim w gminach: Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka, z miastem Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,
 5. wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,
 6. zambrowskim w gminie Rutki,
 7. monieckim w gminach: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,
 8. grajewskim w gminach: Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,
 9. bielskim w gminach: Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,k) siemiatyckim w gminach: Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,
 10. kolneńskim w gminach: Grabowo i Stawiski,
 11. łomżyńskim w gminach: Przytuły, Jedwabne i Wizna,

2)        mazowieckiego, w powiatach:

 1. a)  łosickim w gminach: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,
 2. b)  siedleckim w gminie Korczew,

3)        lubelskiego, w powiatach:

 1. a)  bialskim w gminach: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,
 2. b)  Biała Podlaska

 zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do niżej wymienionych wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie.

 II. WYMAGANIA BIOASEKURACJI ZAWARTE W PROGRAMIE

 • 1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce
  lub z wkopanym krawężnikiem;
 • 2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 • 3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 • 4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 • 5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 • 6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 • 7) zapewnienie aby:
  1. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  2. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  3. osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
 • 8) posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
 1. dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2–4,
 2. rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
 3. program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
 4. zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w pkt 7 lit. c;
 • 9) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;
 • 10) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
 • III. TERMINY OKREŚLONE W PROGRAMIE

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa dnia 14 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, który powinien zostać spełniony do dnia 31 grudnia 2017 r.

Posiadacze utrzymujący świnie na wyżej wymienionych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań do dnia 14 sierpnia 2017 r., powinni złożyć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w Programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

 • 1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim świń przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
 • 2) posiadaczowi świń będzie przysługiwać:

- odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi świnie, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,

- rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie rekompensaty wraz z kopią decyzji powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie tej decyzji, należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Natomiast posiadaczowi utrzymującemu świnie na ww. obszarze, który nie dostosuje, do dnia 14 sierpnia 2017 r., gospodarstwa do ww. wymagań i nie złoży w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. Programie:

 • 1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa
  i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
 • 2) będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi świnie, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa;
 • 3) nie będzie przysługiwać rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie wypłacana przez ARiMR.

 

Najważniejsze terminy:

 - 15 lipca 2017 r. – wejście w życie nowej edycji „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018;

- 14 sierpnia 2017 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań bioasekuracji zawartych w Programie z wyjątkiem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa - który powinien być spełniony najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

- 14 sierpnia 2017 r. – termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji zawartych w Programie;

- 15 września 2017 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie przez okres obowiązywania programu.

 1. ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ

Za świnie poddawane ubojowi lub zabijane z nakazu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na obszarze obowiązywania Programu, posiadaczom tych zwierząt przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości wartości rynkowej tych zwierząt. Kwota odszkodowania będzie określana na podstawie średniej z trzech kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców.

 • 1) w przypadku świń poddanych ubojowi w rzeźni, których mięso zostanie uznane za zdatne do spożycia, odszkodowanie będzie pomniejszane o kwotę uzyskaną ze sprzedaży świń do rzeźni;
 • 2) w przypadku świń poddanych ubojowi na użytek własny, których mięso zostanie uznane za zdatne do spożycia, posiadacz otrzyma odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.
 • 3) w przypadku świń zabitych z nakazu decyzji powiatowego lekarza weterynarii, posiadacz otrzyma odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Opisane powyżej odszkodowanie nie będzie przysługiwało hodowcom świń m.in.
w przypadku:

 • 1) wprowadzenia świń do gospodarstwa na obszarze obowiązywania Programu bez wymaganego świadectwa zdrowia i (jeśli jest wymagana) zgody powiatowego lekarza weterynarii,
 • 2) nieprzestrzegania przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym:
 • - zasad oznakowania świń,
 • - prowadzenia i aktualizowania księgi rejestracji świń w gospodarstwie,
 • - obowiązku rejestracji w ARiMR siedziby stada, w której utrzymywane są świnie (bez względu na liczbę świń),
 • - terminowego zgłaszania do ARiMR wszystkich zdarzeń dotyczących świń tj. przemieszczeń, uboju oraz innych zmian stanu liczebnego stada (w tym padnięcia i urodzenia).
 1. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że:

Na terenie gmin: Giby, Sejny z miastem Sejny oraz Płaska w województwie podlaskim  obowiązują wymagania w zakresie bioasekuracji, wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 (Dz.U. z 2015 r. poz. 517), tj. wymienione w części II pkt 1) - 7) tego komunikatu.

Na terenie gmin: Lipsk,  Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo, obowiązują wymagania w zakresie bioasekuracji, wynikające z:

 • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 (Dz.U. z 2015 r. poz. 517) oraz
 • - rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015−2018 (Dz.U.
  z 2016 r. poz. 679), wymienione w części II, pkt 1) – 8) tego komunikatu.

_DO POBRANIA_

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.