Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

WAŻNE dla producentów kukurydzy - dodatkowe informacje

Zgodnie ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność.

ZALECENIE KOMISJI

z dnia 6 lutego 2014 r.w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera Le Conte na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność (2014/63/UE) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,a także mając na uwadze, co następuje:(1) Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (dalej zwany: „Diabrotica”) to nierodzimy szkodnik owadzi kukurydzy. Rozprzestrzenił się on i jest obecny na ponad połowie obszaru uprawy kukurydzy w Unii.(2) Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się Diabrotica na terenie Unii podjęte zgodnie z decyzją Komisji 2003/766/WE (1) okazały się nieskuteczne.

Ponadto zgodnie z oceną skutków przeprowadzoną przez  Komisję niemożliwe jest kontynuowanie zwalczania tego szkodnika na terytorium Unii ani zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się na obszary, na których ten organizm szkodliwy obecnie nie występuje. Komisja zdecydowała zatem w drodze dyrektywy wykonawczej 2014/19/UE (2) i dyrektywy wykonawczej 2014/62/UE (3), odpowiednio, o cofnięciu uznania Diabrotica za objęty przepisami organizm szkodliwy kwarantannowy, skreślając go z załącznika I do dyrektywy Rady 2000/29/WE (4), i o uchyleniu decyzji 2003/766/WE.(3) Na mocy decyzji 2003/766/WE rotacja upraw była obowiązkowa tylko w przypadku zwalczania odizolowanych przypadków wystąpienia Diabrotica. Z badań naukowych wynika jednak, że rotacja upraw jest najskuteczniejszą techniką pozwalającą również na zwolnienie rozprzestrzeniania się Diabrotica i na ograniczenie jego skutków. Rotacja upraw jest nie tylko skuteczną metodą zwalczania Diabrotica, ale ma też wiele innych korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska. Do tych korzyści należy poprawa lub utrzymanie żyzności i struktury gleby oraz przerwanie cyklu rozwojowego chwastów i szkodników o potencjale zmniejszenia zależności rolników od środków chemicznych zawartych w nawozach i środkach ochrony roślin. Z tego względu rotacja upraw pozytywnie wpływa również na jakość wody i powietrza, a także na różnorodność biologiczną. Inne badania dotyczące tego organizmu szkodliwego pokazały jednak wyraźnie, że jego dalsze rozprzestrzenianie się pociągnie za sobą potencjalne zwiększenie zależności od insektycydów, ponieważ w niektórych przypadkach trudne może być znalezienie atrakcyjnej pod względem ekonomicznym uprawy alternatywnej do kukurydzy w cyklu rotacyjnym.(4) Dlatego też państwa członkowskie powinny przewidzieć skuteczne i zrównoważone metody zwalczania Diabrotica również po wycofaniu uznania Diabrotica za objęty przepisami organizm szkodliwy kwarantannowy. Jak przewidziano w art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE (), państwa członkowskie mają wprowadzać odpowiednie zachęty, by skłaniać użytkowników profesjonalnych do dobrowolnego wdrażania wytycznych w zakresie integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw lub sektorów; wytyczne takie powinny zostać opracowane przez władze publiczne lub organizacje reprezentujące określonych użytkowników profesjonalnych. Zgodnie z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin zapobieganie pojawieniu się organizmów szkodliwych odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu potrzeby stosowania środków ochrony roślin.

Ponadto nad metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody nie chemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą ochronę przed organizmami szkodliwymi.(5) Zgodnie z tymi ogólnymi zasadami w zakresie integrowanej ochrony roślin wytyczne dla poszczególnych upraw lub sektorów powinny obejmować stosowanie PLL 38/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.2.2014(1) Decyzja Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 49).(2) Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/19/UE z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie. Zob. s. 30 niniejszego Dziennika Urzędowego.(3) Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/62/UE z dnia 6 lutego 2014 r. uchylająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte. Zob. s. 45 niniejszego Dziennika Urzędowego.(4) Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).rotacji upraw, odpowiedniego monitorowania populacji Diabrotica i innych odnośnych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych, np. środków z zakresu higieny, takich jak czyszczenie maszyn rolniczych.(6) Ponadto, aby skłonić użytkowników stosujących insektycydy w celu zwalczania Diabrotica do przestrzegania art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 1107/2009 (1), wytyczne w zakresie integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw lub sektorów w odniesieniu do tego organizmu szkodliwego powinny być zgodne z zasadami właściwego stosowania środków ochrony roślin określonymi w tym przepisie.(7) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin powinni mieć dostęp do informacji i narzędzi niezbędnych w celu monitorowania Diabrotica, a także do usług doradczych w zakresie integrowanej ochrony roślin, w tym do określonych metod zapobiegania i zwalczania Diabrotica.

Wyniki monitorowania powinny pomóc rolnikom zdecydować, czy i kiedy należy w dalszym ciągu stosować środki ochrony roślin. Należy określić szczegółowe i poparte badaniami naukowymi wartości graniczne dla populacji Diabrotica w danym regionie, ponieważ stanowią one zasadniczy element przy podejmowaniu takich decyzji.(8) Państwa członkowskie, które – zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/128/WE – zapewniają wszystkim użytkownikom profesjonalnym dostęp do szkoleń w określonych dziedzinach, powinny zatem uwzględnić również przepisy niniejszego zalecenia w odpowiednim programie szkoleniowym.(9) Należy promować badania i rozwój technologiczny w zakresie narzędzi umożliwiających zrównoważone zwalczanie Diabrotica, aby zapewnić bardziej opłacalne i bardziej ekologiczne środki zwalczania tego organizmu szkodliwego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1. Państwa członkowskie powinny uwzględnić ogólne zasady integrowanej ochrony roślin określone w załączniku III do dyrektywy 2009/128/WE przy zwalczaniu Diabrotica virgifera Virgifera Le Conte (dalej zwany „Diabrotica”) na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność. Dla celów niniejszego zalecenia pod pojęciem „zwalczania” rozumie się ograniczenie gęstości populacji organizmu szkodliwego do poziomu, który nie powoduje istotnych strat ekonomicznych, w celu zapewnienia zrównoważonej pod względem gospodarczym produkcji kukurydzy.

2. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wytyczne w zakresie integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw lub sektorów, opracowane przez władze publiczne lub organizacje reprezentujące określonych użytkowników profesjonalnych w odniesieniu do Diabrotica, skierowane do rolników uprawiających kukurydzę oraz do profesjonalnych użytkowników  środków ochrony roślin, były zgodne z zasadami właściwego stosowania środków ochrony roślin określonymi w art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

3. Nad metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody nie chemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą ochronę przed organizmami szkodliwymi. Z tego względu zwalczanie Diabrotica przez użytkowników profesjonalnych powinno być osiągane lub wspierane przez następujące środki: a) rotację upraw; b) stosowanie biologicznych środków kontroli; c) dostosowanie terminu siewu kukurydzy w taki sposób, aby kiełkowanie nie zbiegało się z wylęganiem się larw; d) czyszczenie maszyn rolniczych, usuwanie samosiewnych roślin kukurydzy i inne środki higieny. Pierwszeństwo powinna mieć rotacja upraw z uwagi na swoją skuteczność w zwalczaniu Diabrotica oraz na korzyści dla środowiska i długofalowe korzyści agronomiczne.

4. W uzupełnieniu do wszystkich  środków wymienionych w pkt 3 należy prowadzić monitorowanie obecności DiabRotica w celu określenia konieczności i odpowiedniego terminu podjęcia działań ochronnych. Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne monitorowanie populacji Diabrotica z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi. Należy ustalić poparte badaniami naukowymi wartości graniczne dla populacji Diabrotica w danym regionie, ponieważ stanowią one zasadniczy element przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu środków zwalczania. 5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2009/128/WE państwa członkowskie powinny zapewnić profesjonalnym użytkownikom środków ochrony roślin dostęp do informacji i narzędzi służących monitorowaniu Diabrotica 6. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby usługi doradcze w zakresie integrowanej ochrony roślin, tak jak to określono w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2009/128/WE, obejmowały również konkretne porady dotyczące zwalczania Diabrotica udzielane profesjonalnym użytkownikom środków ochrony roślin. Państwa członkowskie powinny również wprowadzać odpowiednie zachęty, by skłaniać użytkowników profesjonalnych do wdrażania wspomnianych w pkt 2 wytycznych dla poszczególnych upraw lub sektorów. PL7.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38/47 (1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s.

1).

 

Źródło: ww.piorin.gov.pl

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.