Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Cele, zadania, priorytety Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

I. Cel główny SIR:

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

II. Cele szczegółowe SIR:

 • Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wraz z formami realizacji

Lp.  Zadania Szczegółowy sposób realizacji 
1 Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych
 • opracowanie i uruchomienie, poprzez stronę internetową, systemu rejestracji potencjalnych partnerów SIR
 • wyszukiwanie instytucji, przedsiębiorców, grup producentów, klastrów, LGD, NGO itp. zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (np. wśród partnerów KSOW oraz WODR), kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.
 • nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi zajmującymi się tematyką związaną z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.)
 • określenie stopnia zainteresowania współpracą
  w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, podejmowanych działań w zakresie innowacji, obszaru zainteresowania współpracą we wdrażaniu innowacji, chęci/możliwości włączenia się w proces wdrażania innowacji wśród wyżej wymienionych podmiotów
Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych 
 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat prowadzonych, przez partnerów SIR, prac badawczych (cel i zakres badań/doświadczeń oraz ich rezultaty, a także dane kontaktowe do instytucji/zespołu prowadzącej badania oraz wskazanie możliwości i zasad współpracy w danym projekcie), baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat tzw. dobrych praktyk w zakresie innowacji, baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie pomysłów/projektów dotyczących konkretnej dziedziny oraz łączenie potencjalnych partnerów
 • przekazywanie informacji na temat prowadzonych projektów naukowo-badawczych oraz możliwości współpracy na spotkaniach/konferencjach/ szkoleniach dotyczących wdrażania innowacji w rolnictwie, a także umieszczanie takich informacji w publikacjach, ulotkach, newsletterze (w przypadku utworzenia takiej opcji na stronie internetowej SIR) 
Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów 
 • opracowanie regulaminu tworzenia oraz pracy grup zadaniowych oraz grup operacyjnych
 • opracowanie poradnika metodycznego dla brokerów i doradców
 • szkolenia/warsztaty/spotkania dla brokerów i pracowników SIR
 • prowadzenie bazy danych i bazy projektów oraz utworzenie na stronie internetowej SIR zakładek poświęconych grupom zadaniowym i grupom operacyjnym 
Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji 
 • po dokonaniu identyfikacji podmiotów działających na rzecz innowacji na poziomie międzynarodowym nawiązanie kontaktu z przedstawicielami tych instytucji oraz zawarcie stosownych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • wzajemna wymiana informacji dotyczących projektów naukowo-badawczych oraz prac wdrożeniowych
 • umożliwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi, a także pomiędzy naukowcami, a praktykami sektora rolno-spożywczego – między innymi poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych oraz powołanie Grup Zadaniowych
 • udział przedstawicieli SIR w międzynarodowych spotkaniach dotyczących EIP-AGRI, wymiana wiedzy oraz doświadczeń z przedstawicielami innych krajów 
5 Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo - badawczych i doradców 
 • organizacja spotkań/szkoleń/ warsztatów/konferencji na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym (również powiatowym w przypadku dużego zainteresowania współpracą) mających na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania SIR oraz możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań, a także zachęcenie potencjalnych partnerów SIR do aktywnego uczestnictwa w jej pracach (przeprowadzenie części warsztatowej zawierającej zadania grupowe dodatkowo umożliwi przełamanie barier komunikacyjnych oraz pierwsze nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji i środowisk)
 • utworzenie narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy poszczególnymi partnerami Sieci (np. forum na stronie internetowej SIR)
 • utworzenie narzędzia na stronie internetowej SIR umożliwiającego aktywne poszukiwanie partnerów
 • udział przedstawiciela SIR w Grupie Tematycznej ds. Innowacji w Rolnictwie, przy Grupie Roboczej KSOW na poziomie krajowym, w tym: identyfikacja priorytetów i głównych obszarów działania SIR oraz zgłaszanie propozycji działań
 • powołanie Grup Zadaniowych oraz uczestnictwo w pracach grupy przedstawiciela SIR/CDR/WODR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR zakładki zawierających informacje na temat Grupy Tematycznej oraz Grup Zadaniowych
Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji 
 • identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy
 • prowadzenie działań aktywizujących
 • stałe monitorowanie baz danych zawierających min. dobre praktyki w zakresie innowacji w rolnictwie, projekty naukowo-badawcze, zgłoszenia osób poszukujących projektów/pomocy oraz osób oferujących pomoc lub chcących podzielić się pomysłem
 • aktywne łączenie ze sobą partnerów z różnych środowisk (naukowców, doradców, rolników, biznesmenów)
 • pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych
Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji 
 • inicjowanie powstawania grup operacyjnych oraz pomoc pod względem formalno-prawnym w organizowaniu się grupy
 • pomoc doradcza w przygotowaniu projektu planu operacyjnego dla grupy (we współpracy z członkami grupy)
 • pomoc w przygotowaniu planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
 • udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
 • stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział np. poprzez udział w spotkaniach grupy bądź poprzez wykorzystywanie teleinformatycznych narzędzi komunikacyjnych (min. forum)
8 Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych 
 • organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych itp., a także przygotowanie i dystrybucja publikacji, ulotek, broszur informacyjnych itp. mających na celu upowszechnienie wiedzy oraz informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych (w tym utworzenie bazy danych zawierającej informacje o dobrze zrealizowanych projektach) 

Priorytety SIR przy realizacji dwuletnich planów operacyjnych

Na lata 2016-2017:

 • Działania informacyjno-aktywizujące dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz związane możliwościami finansowania innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym i spożywczym oraz na obszarach wiejskich;
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja obszarów problemowych wymagających innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Działania informacyjne, szkoleniowe i aktywizujące dla potencjalnych członków grup operacyjnych;
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych.
 • Propozycje priorytetów SIR na kolejne dwuletnie okresy[1]

Na lata 2018-2019:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych;
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (średniookresowa).

Na lata 2020-2021:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.

Na lata 2022-2023:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (po zakończeniu okresu programowania).

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.