Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Jak uzyskać premię dla młodych rolników?

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już dwukrotnie ogłosiła nabór na operacje typu „Premia dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

   Pierwszy nabór został ogłoszony jesienią 2015 r. – w skali kraju wpłynęło wtedy 3313 wniosków, natomiast w województwie mazowieckim 670 wnioski. Drugi nabór został przeprowadzony w dniach 31.03.-29,04.2016r., ale nie podano liczby wniosków przesłanych do Agencji.

                                                         Warunki uzyskania pomocy   

   Pomoc finansowa na operacje typu „Premia dla młodych rolników” jest przyznawana osobie fizycznej:

 1. która rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, zwanego gospodarstwem, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku,
 2. przed dniem rozpoczęcia urządzenia gospodarstwa:
  1. nie wystąpiła o :

-    przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub

-    pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD, lub

-    pomoc finansową na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004- 2006, lub

-    dofinansowanie przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników realizujących projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w tym zakresie działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, lub

-    pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, chyba, że wystąpiła o pomoc w ramach działania:

-    „Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 i nie przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy, albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy, lub

-    „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 i nie przyznano jej tej pomocy, albo tę przyznano, lecz nie wypłacono, lub

-    pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem, chyba że wystąpiła wyłącznie o pomoc na operacje typu „Premia dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem i nie przyznano jej tej pomocy, albo przyznano pomoc, ale stwierdzono wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy, albo uchylono decyzji o przyznaniu pomocy, lub

-    kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów dotyczących szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, chyba że wystąpiła o kredyt udzielany na utworzenie nowego gospodarstwa,

 1. nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, chyba że była posiadaczem takich zwierząt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami, lub
 2. nie prowadziła działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem:

-     działów specjalnych, hodowli lub chowu drobiu, lub

-    hodowli lub chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie większej niż 2 sztuki.

   W tym działaniu Agencja uznaje, że osoba fizyczna rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, jeżeli stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

                                            Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych

   W tymże działaniu zostały określone warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

 1. stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych lub
 2. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w załączniku do rozporządzenia, lub
 3. ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż rolnicze, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 4. kwalifikacje w zawodzie średnie rolnicze – załącznik nr 1, lub
 5. wykształcenie średnie oraz co najmniej 4- letni staż pracy w rolnictwie, lub
 6. tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie rolniczym, lub uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

   Pomoc może być przyznana osobie nie posiadającej kwalifikacji zawodowych, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

                                                              Pozostałe warunki

   Rolnik w biznesplanie musi wskazać wielkość ekonomiczną gospodarstwa, iż na dzień składania jest nie mniejsza niż 13 000,00 euro i nie większa niż 150 000,00 euro, oraz wykazać sposób w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości  ekonomicznej gospodarstwa, co najmniej o 10% w stosunku do jego wyjściowej wielkości ekonomicznej.  

   Ponadto Agencja ogłosiła, iż pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województw na podstawie kryteriów wyboru i o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie decyduje suma uzyskanych punktów (wniosek musi posiadać minimalną ilość 12 punktów). Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje informacje do Prezesa Agencji, który niezwłocznie tę ocenę podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję. W ten sposób odbywa się upublicznienie informacji o kolejności przysługiwaniu pomocy w poszczególnych województwach. 

   Agencja określiła też jaką powierzchnię gruntów rolnych powinien posiadać beneficjent. Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

   Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie sumuje się powierzchnie użytków rolnych stanowiących przedmiot własności:

 1. własność;
 2. użytkowanie wieczyste;
 3. dzierżawa z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony lub na okres co najmniej 5lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 4. dzierżawa od podmiotów innych wymienione w pkt 3, na podstawie umowy dzierżawy zawartej:
  1. w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz
  2. na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

   Ponadto ustalono, iż powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności i użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego powinna stanowić przynajmniej 70% minimalnej powierzchni średniej krajowej.

   Rolnik powinien:

 1. prowadzićgospodarstwo, którego rozwoju dotyczy biznesplan, jako nim kierujący, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej pomocy;
 2. spełniać wymagania zawarte w decyzji wydanej przez Kierownika Biura Powiatowego;
 3.  zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej pomocy;
 4. uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 5. podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia  wypłaty pierwszej raty pomocy;
 6. prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę rachunkową, lub ewidencję  przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów, co najmniej do dnia upływu 5 lat wypłaty pierwszej pomocy;
 7. prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty;
 8. umożliwić przeprowadzenie przez uprawione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
 9. przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej pomocy;
 10.  udostępniać uprawnionym podmiotom niezbędne informacje do monitorowania i ewaluacje Programu.

                                                       Jak jest wielkość premii?

   Pomoc dla młodych rolników przyznawana jest w wysokości 100 000,00 złotych.

Premia jest płacona w dwóch ratach:

   1) rata pomocy w wysokości 80 000,00 złotych, płacona jest w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami,

   2) rata pomocy w wysokości 20 000,00 złotych, wypłacana na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty. Pomoc płacona jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

   Kolejny nabór na operacje typu „Premia dla młodych rolników” jest planowany w I kwartale 2017. Już teraz zainteresowani tą formą pomocy powinni przeanalizować warunki dostępu.

Zbigniew Kantorowski

Oddział Poświętne w Płońsku

   Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z poźn. zm.  (Dz.U. 2015 poz. 982 oraz Dz.U. 2016 poz. 345).

Przyg.A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.