Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

VAT w rolnictwie

Rolnicy, jako grupa tworząca jeden z sektorów gospodarki, dostarczając pożywienie pełnią istotną rolę w życiu społeczeństwa. Ich praca związana jest ze sporym nakładem wysiłku oraz kosztów, które muszą ponieść.

Państwo, zdając sobie sprawę z trudu, jaki ponoszą rolnicy oraz wysokości ich wydatków, objęło ich specjalnym programem podatkowym. Specjalne traktowanie działalności rolniczej na gruncie podatkowym polega na stworzeniu dwóch opcji, które mają pomagać w prowadzeniu działalności.

Wybór jednej ze ścieżek jest określony czynnikami towarzyszącymi prowadzeniu gospodarstwa, jednak najczęściej mamy do czynienia z tzw. rolnikiem ryczałtowym.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Rolnik ryczałtowy – według Ustawy o podatku od towarów i usług, jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy, który mówi m.in. o zwolnieniu za dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem osoba spełniająca powyższe warunki może zostać zwolniona z obowiązku płacenia podatku na rzecz skarbu państwa.

Co to oznacza?

Spełnienie formalnych wymogów pozwalających otrzymać status rolnika ryczałtowego zdejmuje z podmiotu obowiązek prowadzenia ewidencji fiskalnej, tj. wystawiania faktur, prowadzenia spisu dostaw towarów oraz usług. Tym samym rolnik nie musi składać w urzędzie ZUS deklaracji podatkowej, a także nie ma obowiązku rejestracji w ZUS jako czynny podatnik VAT.

Powyższy stan rzeczy powoduje, że sytuacja jest odwrotna do tego, co powszechnie znamy, czyli to nie rolnik wystawia fakturę za sprzedaną usługę lub towar, lecz nabywca. Ważnym jest, by pamiętać, iż faktura powinna zawierać oświadczenie, podpisane przez rolnika, które brzmi:

 „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.” 

Dodatkowo należy pamiętać, że wystawiana faktura powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i być wystawiona w dwóch egzemplarzach, z czego oryginał należy do rolnika, a także powinna zawierać określone w ustawie informacje, tj.:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

3) (uchylony)

4 ) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

5) nazwy nabytych produktów rolnych;

6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. 

W związku z posiadaniem przez podmiot statusu rolnika ryczałtowego, jedynym jego obowiązkiem związanym z rachunkowością jest przechowywanie oryginału faktury VAT-RR przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. 

Czy rolnik ryczałtowy może ubiegać się o zwrot podatku?

Na to pytanie odpowiedź możemy znaleźć w art. 115 Ustawy, który mówi: Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Z kolei art. 115 pkt 2 określa stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku na 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. 

Czy rolnik może zostać czynnym płatnikiem podatku VAT?

Tak, o rezygnacji z ryczałtowego rozliczania VAT decyduje sam rolnik. Wówczas przechodzi on na zasady ogólne, poprzez rejestrację jak czynny podatnik VAT składając zgłoszenie VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma dojść do rezygnacji.

Zmiana statusu wiąże się ze zmianą przepisów, którym podmiot dotychczas podlegał. Decydując się na rezygnację z ryczałtowego rozliczania VAT oraz na stanie się czynnym podatnikiem, rolnik traci możliwość ubiegania się o otrzymanie faktury „VAT RR” od nabywcy produktów czy usług, traci tym samym możliwość ubiegania się o zwrot VAT z tytułu dostawy produktów rolnych. Oprócz tego, zobowiązuje się do wystawiania faktur za sprzedaż towarów i usług, prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zakupów, składania deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym i odprowadzania podatku.

Jeśli rolnik stanie się czynnym podatkiem VAT, do statusu rolnika ryczałtowego może wrócić po okresie 3 lat.

Wyjątkową sytuacją jest moment, w którym rolnik ryczałtowy osiągnie w ciągu roku obrotowego przychody na poziomie 2 mln euro, wówczas traci swoje prawa wynikające z bycia rolnikiem ryczałtowym i staje się czynnym podatnikiem VAT.

Jakie prawa zyska rolnik zostając czynnym płatnikiem podatku VAT?

Dostawca otrzyma możliwość pomniejszenia podatku należnego do zapłaty o podatek naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy przez niego dokonane. Podstawą do ubiegania się o rozliczenie są faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów.

Stawki VAT w rolnictwie na dzień 07.07.2020r.

W Ustawie o podatku od towarów i usług możemy znaleźć poszczególne produkty oraz wysokość ich stawek VAT. Poniżej zamieszczamy stawki VAT dotyczące produktów związanych z rolnictwem.

Ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dowiadujemy się, że w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, określono wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7% (czasowo podwyższoną do 8%),  który obejmuje m.in.:

 1. ex 01 zwierzęta żywe (konie, osły, muły i osłomuły, bydło, świnie, owce i kozy, drób domowy, króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi, przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych);
 1. ex 06 - drzewa żywe i pozostałe rośliny, bulwy, korzenie i podobne,  kwiaty cięte i liście ozdobne;
 2. ex 12 - nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 3. bez względu na CN – nawozy i środki ochrony roślin  - zwykle przeznaczone  do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych (jednak np. otręby zbożowe mają zróżnicowane stawki w zależności od przeznaczenia, odpowiednio: na cele spożywcze – 5%, na paszę – 7%, czasowo 8%, na biopaliwa – 22%, czasowo 23%);
 4. bez względu na CN – sznurek do maszyn rolniczych;
 5. bez względu na CN – ziemia ogrodnicza

 oraz usługi – zgodnie z PKWiU 2015 obejmujące m.in.:

 1. ex 01.6 -  usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt  gospodarskich ( PKWiU ex 01.62.10.0);
 2. ex 10.39.14.0 -  warzywa  i owoce, krojone i zapakowane  - wyłącznie obierane i cięte warzyw,  mieszanie  świeżych sałat;
 3. 75 – usługi weterynaryjne;
 4. 81.30 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 5. bez względu na PKWiU – usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii.

Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%:

 1. Mięso i podroby jadalne;
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308304;
 3. Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;
 4. Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone;
 5. Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne;
 6. Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów;
 7. Zboża;
 8. Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny;
 9. Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi;
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne;
 11. Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem: 1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, 2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 16051219;
 12. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze;
 13. Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%;
 14. Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane;
 15. Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao;
 16. Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparatydo początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.