MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Środki dla gospodarstw położonych na obszarach Natura 2000

Od dnia 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa można składać wnioski o pomoc na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000".

Wnioski można składać osobiście, przez upoważnioną osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR  osobiście albo przez upoważnioną osobę. Wsparcie przyznawane  jest na  inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi, obligatoryjnymi, ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, zawartymi w planach zadań ochronnych.

Pomoc może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Jest ona udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Jej wysokość wynosi:

60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika;

50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego młodym rolnikiem.

Za „młodego rolnika” uznaje się rolnika będącego osobą fizyczną, który w dniu składania wniosku:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada kwalifikacje zawodowe określone w 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz  młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r, poz. 982 z późn. zm.) w zakresie kwalifikacji zawodowych przy czym rodzaje stażu pracy określono w rozporządzeniu wykonawczym.
 • rozpoczął kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: 

 1. budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, wraz z  zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,

Uwaga: Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli położonych na gruntach niestanowiących własności lub współwłasności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, lub przedmiotu użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

 1. zakupu nowych maszyn lub urządzeń do:
  a) przygotowywania, składowania lub zadawania pasz,
 2. b) pojenia,
 3. c) pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 4. d) przechowywania odchodów zwierzęcych

– wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,

 1. wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych, na których są wypasane zwierzęta, lub wybiegów dla zwierząt,
 2. zakupu nowych maszyn lub urządzeń, wymienionych w załączniku nr  1 do  rozporządzenia  (Dz.U. z 06.07.2017 poz. 1469), przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych,
 3. budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych,
 4. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”– które są uzasadnione wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatne do panujących w nim warunków gospodarowania, niezbędne do osiągnięcia celu operacji oraz racjonalne. 

Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowalnym w  wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi, na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo, 500 tys. zł, z tym, że limit ten na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł.

W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Jednym z załączników w tym typie operacji jest m.in. zaświadczenie wydane przez właściwy organ, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze (w przypadku gdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000), potwierdzające, że realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na cele ochrony tych obszarów i nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony, jeżeli dla tego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione takie plany.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy w dużej mierze od powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 lub od stosunku tej powierzchni do powierzchni wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie. Agencja przyznaje pomoc, jeżeli beneficjentowi przyznano nie mniej niż 30 punktów na podstawie kryteriów wyboru.

Prezes ARiMR w terminie 50 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Planując operację w ramach  „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" zwracam uwagę na maszyny, które można zakupić w ramach dofinansowania.

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMANIA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

 1. Maszyny lub urządzenia do koszenia trawy lub przetrząsania lub zgrabiania skoszonej biomasy.
 2. Wały lub włóki łąkowe.
 3. Agregaty do renowacji (pielęgnacji) łąk, w tym z siewnikami do podsiewu powierzchniowego.
 4. Specjalistyczne siewniki do bezpośredniego podsiewu łąk: szczelinowe lub gryzujące (szerokopasowe).
 5. Urządzenia do zbioru skoszonej biomasy, w tym prasy rolujące lub kostkujące, prasoowijarki, owijarki bel folią, sieczkarnie z osprzętem do zbioru traw, przyczepy zbierające.
 6. Przyczepy do transportu sianokiszonek.
 7. Wały do rozgarniania lub ugniatania zielonki w silosie lub na pryzmie.
 8. Równiarki pryzmowane (silosowane) zielonki.
 9. Wozy asenizacyjne z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe szczelinowe (tarczowe), płozy wleczone, węże wleczone lub wyłącznie aplikatory tego typu.
 10. Rozrzutniki obornika lub kompostu.
 11. Urządzenia do usuwania drzew lub krzewów lub selektywnego usuwania chwastów.
 12. Ciągniki rolnicze. 

Rolnikom zainteresowanym tym działaniem chętnie pomogą doradcy z naszego ośrodka.

Źródła:

 1. Poradnik dla wnioskodawców PROW na lata 2014-2020 Warszawa 2017,
 2. Dziennik Ustaw z dnia 06.07.2017 poz. 1469
 3. arimr.gov.pl

 

Iwona Błażyńska

MODR O/Poświętne

 

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.